ReadyPlanet.com
โปรแกรมทัวร์ ลังกาวี 2วัน1คืน (ทัวร์ฮิต)

ทัวร์ลังกาวี 2 วัน 1 คืน ( ทัวร์ฮิต )

เปิดตำนานมนต์ขลัง "พระนางเลือดขาว" - พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ - สัมผัสอารยธรรมเพื่อนบ้าน "ลังกาวี"

ยินดีต้อนรับทุกท่าน...สู่โลกแห่งการท่องเที่ยว ที่อบอุ่น ประหยัด และปลอดภัย เสมือนไปกับครอบครัว เมื่อทัวร์กับเรา A.O FAMILY TOUR "

   

 

  วันแรก :  ท่าเรือตำมะลัง - ลังกาวี - สุสานพระนางเลือดขาว - พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร์ - Cable Car

05.30 น.     เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับท่าน ณ จุดนัดพบ ( จังหวัดตรัง/กระบี่/นครศรี/ภูเก็ต/สุราษฯ )

06.00 น.     นำท่านเดินทางสู่ จ.สตูล  ( พักผ่อนตามอัธยาศัย )

08.30 น.     ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ( ฝั่งไทย )

09.30 น.     นำท่านมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง " เกาะลังกาวี " โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ระหว่านั่งเรือรับฟังบรรยายจากทีมงานมัคคุเทศก์และกิจกรรมนันทนาการ

10.30 น.     ถึงเกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวีไว้ 7 ชั่วอายุคน พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์  มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์  ผ้าไหม ฯลฯ

12.00 น.     บริการอาหารเที่ยง ( 1 ) ณ. ภัตตาคาร  จากนั้น นำท่านเข้าชม จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ Cable Car นั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม ท้องทะเลสีคราม จากนั้นนำท่านเดินทาง ช้อปปิ้งที่ ตลาดกัวฮ์  ให้ ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ โรตี เครื่องสำอาง น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ

18.30 น.     บริการอาหารค่ำ ( 2 ) ณ. ภัตตาคาร จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก ณ โรงแรมเบลล่า วิสต้า ( ระดับ 3 ดาว ) หรือเทียบเท่า

*** สิ้นสุดโปรแกรมวันที่หนึ่ง ***

  วันที่สอง :  ตลาดกัวฮ์ - ดาตารันลัง ( พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวี ) - ท่าเที่ยบเรือตำมะลัง

07.00 น.     บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( 3 ) จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมถ่ายภาพคู่กับ " ดาตารันลัง พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึก หรือจะเพลิดเพลินกับการซื้อสินค้าปลอดภาษีบริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ

09.30 น.     จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ ( VIP )  พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่น สื้อชูชีพ เป็นต้น

12.00 น.     ถึงท่าเทียบเรือตำมะลังโดยสวัสดิภาพ ทีมงานอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกท่านในการจัดเก็บสัมภาระขึ้นรถ ( ให้ท่านอิสระในการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบริเวณท่าเที่ยบเรือ )

13.00 น.     นำท่านเดินทางถึง จังหวัดของท่านโดยสวัสดิภาพพร้อมทั้งรอยยิ้มและความประทับใจ

*** สิ้นสุดโปรแกรมการท่องเที่ยว *** 

  ราคาพิเศษสุดจาก A.O FAMILY TOUR กรุณาติดต่อสอบถาม  

 

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวันที่เดินทาง  และจำนวนผู้เดินทาง

โดยรวมรายการดังต่อไปนี้

-         ค่าเรือเฟอร์รี่ ( สตูล - เกาะลังกาวี - สตูล )

-         ค่ารถ ( รับ - ส่ง )  ตรัง - สตูล - ตรัง ( กรณีที่เดินทางจากตรัง )

-         ค่าที่พักระดับ ดาว  1  คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  ( พักห้องละ 2 ท่าน )

-         ค่ารถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

-         ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  ( 3 มื้อ )

-         ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการต่างๆตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว

-         ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท

-         ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

-         ค่ายาเวชภัณฑ์ สามัญประจำบ้านเบื้องต้น

-         ค่าบริการจัดนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง เป็นต้น

-     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

-   ค่าหนังสือเดินทาง ( ต้องพาสปอร์ตเท่านั้น ) และมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน

-     ค่าเอกสารผ่านด่าน กรณีท่านที่ไม่มีหนังสือเดินทาง จ่ายเพิ่มท่านละ 250 บาท

 

 ยินดีต้อนรับทุกท่าน...สู่โลกแห่งการท่องเที่ยว ที่อบอุ่น ประหยัด และปลอดภัย เสมือนไปกับครอบครัว เมื่อทัวร์กับเรา " A.O FAMILY TOUR " 

 
 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

   สำนักงาน: 02-834 3867, 02-834 5362     โทรสาร: 02-834 5362  

  สายด่วน: 083-544 2145 , 092-903 1997  

     http://www.ao-familytours.com  

  E-mail: a.ofamilytours@gmail.com   

  Copyright © 2011 All Rights Reserved. Designed by A.O FAMILY TOUR Webmaster

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.โอ แฟมิลี่ ทัวร์
ที่อยู่ :  เลขที่ 199/68 หมู่บ้านคุณาภัทร1 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย ตำบล :  พิมลราช อำเภอ : บางบัวทอง
จังหวัด : นนทบุรี     รหัสไปรษณีย์ : 11110
เบอร์โทร :  02-8343867 , 02-8345362     มือถือ :  083-5442145 , 092-9031997
อีเมล : a.ofamilytours@gmail.com
เว็บไซต์ : http://www.ao-familytours.com