ReadyPlanet.com
ไหว้พระเก้าวัด จ.อ่างทอง article

โปรแกรมไหว้พระ 9 วัด

“ จังหวัดอ่างทอง 

06.30 .     พร้อมกัน จุดนัดพบ และออกเดินทางสู่ .อ่างทอง 

  

08.00 .     “ วัดป่าโมกวรวิหาร  ซึ่งมีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นยุคสมัยสุโขทัย วัดนี้เป็นที่เลื่องลือแพร่หลายเกี่ยวกับองค์พระพุทธไสยาสน์ ที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพของชาวอ่างทอง พระพุทธไสยาสน์องค์นี้ องค์พระก่ออิฐถือปูนปิดทอง มีพระพักตร์รูปไข่ ความยาวจากพระเมาลีถึงพระบาท 22.58 เมตร

  

10.00 .     “ วัดท่าสุทธาวาส  ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น เป็นวัดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาด้านทิศตะวันออก เวลาศึกสงครามบริเวณนี้จะเป็นเส้นทางเดินทัพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงรับวัดนี้ไว้ในพระราชอุปถัมภ์ จุดเด่นอันนอกเหนือจากการไหว้พระแล้ววัดนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังร่วมสมัยภายในพระอุโบสถ

  

11.00 .     “ วัดสี่ร้อย  วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่อายุราว 150-200 ปี มีตำนานรักชาติอันตราตรึง มีพระใหญ่อย่าง “ พระพุทธรูปปางป่าเลไลย์ ขนาดใหญ่สูงขนาด 21 เมตร หน้าตักกว้าง 6 เมตรเศษ องค์พระทำด้วยปูนเรียกกันตาม ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโตวัดสี่ร้อยหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า “ หลวงพ่อร้องไห้ 

12.00 .     รับประทานอาหารกลางวัน

  

13.00 .     “ วัดเขียน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง ภายในพระอุโบสถมีภาพเขียนฝาผนัง ที่งดงามแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับทศชาติชาดก สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสกุลเมืองวิเศษชัยชาญสมัยอยุธยาตอนปลาย ลายเส้นอ่อนช้อยหลากหลายเรื่องราว ผนังทิศใต้เป็นเรื่องมโนห์รา ตลอดจนเรื่องสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ป่าหิมพานต์ ก็เล่าเรื่องไว้อย่างละเอียดประณีต

  

13.30 .     “ วัดขุนอินทประมูล  ก็คงเหมือนมาไม่ถึงอ่างทอง ที่วัดนี้มีพระนอนหรือพระพุทธไสยาสน์องค์ขาวใหญ่ วัดจากยอดพระเกตุเมาลีจนถึงปลายพระบาทยาว 50 เมตร พระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก พระนอน วัดขุนอินฯ มีพระนามว่าพระพุทธไสยาสน์ขุนอินทประมูล

  

14.00 .     “ วัดม่วง ที่หลวงพ่อเกษม อาจารย์สุโภ ต้องการนำเงินที่ได้จากแรงศรัทธาก่อให้เกิดเป็นรูปธรรม จึงจัดสร้างพระพุทธรูปขึ้น โดยก่อนที่หลวงพ่อมรณภาพลง ได้ตั้งนามองค์พระว่า “ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ หรือ “ หลวงพ่อใหญ่ 

  

14.30 .     “ วัดต้นสน " เป็นวัดเก่าแก่โบราณ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสะดุ้งมาร พระนามว่า สมเด็จพระพุทธนวโลกุตตรธัมมบดีศรีเมืองทอง หรือเรียกชื่อย่อว่า “ สมเด็จพระศรีเมืองทอง 

  

15.00 .     “ วัดราชปักษี  หรือ วัดนก สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา เป็นวัดอยู่ริมแม่น้ำน้อย วัดนี้ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์องค์ใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่สักการะบูชา และเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านในท้องถิ่นพระนอนองค์นี้มีขนาดเดียวกับพระนอนที่วัดป่าโมกฯ

  

15.30 .     “ วัดไชโยวรวิหาร  หรือ วัดเกษไชโย ที่ในสมัยรัชกาลที่ 4 สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม ธนบุรี ได้ขึ้นมาสร้างพระพุทธรูปปางสมาธิองค์ใหญ่หรือหลวงพ่อโตไว้กลางแจ้ง เป็นปูนขาวไม่ปิดทอง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จฯ มานมัสการและโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์วัดไชโย

16.00 .     เดินทางกลับกรุงเทพ .......................

 

** หมู่คณะ 10 ท่าน  ออกเดินทาง **

** ราคาพิเศษ 990 บาท/ท่าน ( กรณีรวมอาหารกลางวัน ) **

** ราคาพิเศษ 750 บาท/ท่าน ( กรณีไม่รวมอาหารกลางวัน ) **

 

** หมายเหตุ **  โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคานี้รวม

- รวมค่ารถตู้ปรับอากาศ และน้ำมัน

- รวมค่าเข้าชมสถานที่

- รวมมัคคุเทศก์นำเที่ยว

ราคานี้ไม่รวม

- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 การชำระเงิน : 50% ณ วันทำการจอง และอีก 50ก่อนวันเดินทาง 7 - 10 วัน 

ยินดีต้อนรับทุกท่าน...สู่โลกแห่งการท่องเที่ยว ที่อบอุ่น ประหยัด และปลอดภัย เสมือนไปกับครอบครัว เมื่อทัวร์กับเรา A.O FAMILY TOUR "

 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

   สำนักงาน: 02-834 3867, 02-834 5362  โทรสาร: 02-834 5362  

  สายด่วน: 083-544 2145 , 087-125 2121  

     http://www.ao-familytours.com  

  E-mail: a.ofamilytours@gmail.com  




ทัวร์ไหว้พระเก้าวัด

ไหว้พระเก้าวัด จ.อยุธยา article
ไหว้พระ 9 วัด 3 จังหวัด article
Damnern Saduak Floating Market (HALF DAY TOUR) article
Damnern Saduak Floating Market (FULL DAY TOUR) article
THE ANCIENT CITY (HALF DAY TOUR) article



Copyright © 2011 All Rights Reserved. Designed by A.O FAMILY TOUR Webmaster